ايسکانيوز: مطالعات اخير نشان مي‌دهد کمترين مقدار سرب در خون کودکان مي‌تواند ميزان بهره هوشي را کاهش دهد.
به گزارش ساينس، محققان دانشگاه کرنل آمريکا با بررسي ميزان سرب خون کودکان دريافتند کودکاني که ميزان سرب خونشان بيشتر است، از بهره هوشي کمتري برخوردارند. دانشمندان همچنين اعلام کرده‌اند علاوه بر ميزان سرب موجود در هوا عوامل ديگري همچون شرايط محيطي و خانوادگي نيز بر ميزان بهره هوشي کودکان تاثيرگذار است.
اين مجموعه تحقيقات همچنين نشان داد هرچه ميزان سرب در خون بيشتر شود، iq يا همان بهره هوشي کودکان کمتر خواهد شد.