نوشيدني‌هاي شيرين سلامت روان را تهديد مي‌کندشبکه خبر: افراط در مصرف نوشيدني‌هاي شيرين به سلامت روان نوجوانان لطمه مي‌زند.

نتيجه پژوهشي جديد در نروژ نشان مي‌دهد، مصرف بيش از حد نوشيدني‌هاي شيرين نه تنها باعث بروز چاقي و ديابت در كودكان و نوجوانان مي‌شود، بلكه احتمال بروز اختلالات رفتاري مانند بيش فعالي و پرخاشگري را نيز در آنان افزايش مي‌دهد.
بررسي محققان دستگاه پزشكي اسلو درباره بيش از 5000 نوجوان 15 و 16 سال نشان مي‌دهد که احتمال بروز اختلالات رفتاري در نوجواناني كه روزانه بيش از چهار عدد نوشيدني شيرين مصرف مي‌كنند، به مراتب بيش از ديگران است. جزئيات اين پژوهش در نشريه پزشكي سلامت جامعه درج شده است.