محمد احمدزاده عليه نوشابه‌هاي گازدار


ممکن است ورزشکاراني باشند مانند آرش برهاني که در مصاحبه‌هايش تاکيد کند که نوشابه گازدار نمي‌نوشد، اما بعيد مي‌دانيم کسي را پيدا کنيد که مانند محمد احمدزاده از نوشابه بدش بيايد! ...اين مربي خوشنام قوهاي انزلي که در وب سايت شخصي خود مطالبي در مورد سلامت ورزشکاران مي‌نويسد در مطلبي تحت عنوان «نوشابه‌ها با طعم مرگ» ضرر‌هاي نوشابه‌هاي گازدار را بر شمرده است. آشنا شدن با نظريات محمد احمدزاده خالي از لطف نيست:
«در بيست سال اخير، مصرف نوشابه‌هاي گازدار در کشور نزديک به 15 درصد رشد داشته است، در حالي که در طي اين بيست سال، مصرف شير و لبنيات تنها حدود يک دهم درصد رشد داشته است. سرانه مصرف لبنيات در ايران کمتر از يک سوم استاندارد جهاني است.


طبق آمار، 90 درصد کودکان 24 ماهه تا 12 ساله کشورمان، روزانه حداقل يک‌بار پفک و نوشابه مصرف کرده‌اند و از اين رو 25 درصد از کودکان ايراني به نوعي با سوء تغذيه دست به گريبانند و در نهايت يک سوم از مرگ و مير‌هاي کشور به علت بيماري‌هاي قلبي و عروقي است که يکي از عوامل بروز آن تغذيه غلط است.»