شربت سرفه=آب قندتاثير شربت ضدسرفه در تسكين علايم بيماري بيش از آب قند نيست

محققان دريافته اند استفاده از شربتهاي معمولي ضدسرفه در تسكين سرفه هاي شبانه كودكان اثر بخش تر از آب قند نيست.
به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز از شيكاگو، در تهيه شربتهاي ضدسرفه كه بدون نسخه پزشك قابل تهيه است عموماً از دو ماده دكسترومتورفان با برچسب dm و ديفن هيدرامين كه يك ماده ضدحساسيت است استفاده مي شود.


دكسترومتورفان پر مصرف ترين داروي ضدسرفه است كه معمولاً نوجوانان در مصرف آن زياده روي مي كنند.
ايان پل پزشك و استاديار پزشكي كودكان در بيمارستان كودكان پن مي گويد ساليانه ميلياردها دلار صرف خريد داروهاي ضدسرفه مي شود كه براي تهيه آنها نيازي به نسخه پزشك نيست.
تحقيقات نشان مي دهد اين دو ماده كه در بيشتر شربتهاي سرفه بكار مي روند در تسكين سرفه هاي شبانه و ناآرامي خواب كودكان كه به علت عفونت دستگاه تنفسي فوقاني بروز مي كند بهتر از يك دارو نما نيست.
نتايج اين مطالعه در شماره ماه ژوئيه مجله انجمن پزشكي كودكان آمريكا با عنوان "پدياتريكس" به چاپ رسيده است.
محققان 100 كودك 2 تا 18 ساله مبتلا به عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني را از نظر شدت سرفه ها و كيفيت خواب خود آنها و والدين شان مورد بررسي قرار دادند و آنها را به دو دسته تقسيم كردند گروهي دارونما و گروهي شربت هاي معمولي ضدسرفه دريافت نمودند.
محققان دريافتند بهبود علايم بيماري ناشي از روند طبيعي كاهش عفونت با گذشت زمان و تاثير اثبات شده دارونما است. از آنجايي كه بيمار به تاثير دارو اعتماد دارد علايم بيماري او تخفيف مي يابد، وضعيت خواب كودكان و والدين آنها در هر دو گروه به يك ميزان بهبود نشان داد.
پل به والدين توصيه كرد از اقدامات بي ضرري كه مي تواند مفيد باشد مانند قطره هاي بيني آب نمك، تامين آب مورد نياز بدن و هواي مرطوب بهره بگيرند.