بي اثر بودن دارو هاي ضد سرفه

اخيرا يك مطالعه كه در 100 كودك داراي عفونت هاي مجاري تنفسي فوقاني و دچار سرفه به مقايسه داروهاي معمول ضد سرفه( دكسترو متورفان و ديفن هيدرامين) با آب طعم دار( به عنوان دارو نما) پرداخته بود.. نشان داد كه اين داروها تاثيري در كاهش سرفه هاي شبانه و مشكلات خواب به اين دليل ندارند.. به توصيه اين مطالعه مصرف مايعات وگذشت زمان بهترين داروها براي اين منظور هستند.