كاهش چربي و كالري در رژيم غذايي در بهبود خلق موثر است


محققان توصيه مي‌كنند: رژيم غذايي حاوي كالري و چربي پايين براي بهبود خلق وخو مفيدتر و بهتر است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد: براي افرادي كه به منظور داشتن روحيه و خلق خوب رژيم غذايي خاصي دارند اگر مواد غذايي حاوي چربي و كالري پايين داشته باشند بيش از مواد غذايي حاوي كربوهيدرات پايين تاثيرگذار خواهند بود.

در اين تحقيق دكتر گرانت دي برنيك وورت پژوهشگر سازمان تحقيقات علمي صنعتي استراليا و دستياران وي يك آزمايش باليني با انتخاب تصادفي را با حضور 106 شركت كننده چاق و يا داراي اضافه وزن كه حدود 50 سال داشتند، انجام دادند.

در طول اين پژوهش تغييرات در وزن بدن، خلق و سلامت و نيز عملكردهاي ذهني اين افراد مانند تفكر، يادگيري و مهارتهاي حافظه‌اي به طور دوره‌اي مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از يكسال پژوهشگران دريافتند: افرادي كه رژيم غذايي كم چرب داشتند بيشتر از ساير گروه‌ها تغييرات خلقي و شرايط رواني بهتري را تجربه كردند در صورتي كه در افرادي كه رژيم غذايي با چربي بالا داشتند پس از مدتي دوباره دچار خلق و خوي منفي شدند.

محققان دريافتند: كاهش كربوهيدراتها از رژيم غذايي به اندازه چربي‌ها در بهبود خلق موثر نيست.