از تو مي‌پرسم جوان، آيا تو در زمره افرادي هستي که وارد شدن به دانشگاه را کعبه آمال خود و دريچه رسيدن به تمام موفقيت‌هاي زندگي مي‌دانند؟ آيا تنها در همين صورت است که مي‌تواني به خودت و ديگران ثابت کني که وجود داري؟ آيا آگاهي که توانمندي‌هاي تو چيست و براي چه کاري خلق شده‌اي؟اگر خواندن درس و تحصيل ما را براي همه عمر به يادگيري هر چه بيشتر علم و دانش ترغيب نکند، دانش کور است. پس چگونه باور کرده‌اي رفتن به دانشگاه، تو را براي هميشه از هر معضلي مي‌رهاند.
آيا در هيچ رشته و حرفه و شغلي، در هيچ هنري و فني، راهي براي کشف وجود تو نيست؟! اگر خودت را نشناسي، هرگز قادر نخواهي بود به خودت کمک کني. به اندازه هر انساني، راه‌هاي خلاق وجود دارد. تو مي‌تواني با اراده و همت خودت و با توجه به استعدادها و توانايي‌هايت و با در نظر گرفتن علايق شخصي‌ات، راه خود را انتخاب کني و در راه هدفي که پيش گرفته‌اي، با تمرکز پيش بروي و موفقيت را بيافريني. هزاران راه خلاق براي موفق شدن هست که لازمه رسيدن به هر کدام، جرات و جسارت انديشيدن به آن راه‌ها است. جرات کن. جواني، ثروت بي‌کراني در اختيارت گذاشته است. با جسارت انديشه‌هاي خلاقت را بارور کن.
دنيا بزرگ‌تر و اعجاب انگيزتر از آن است که به يک دريچه پناه ببري. به راه‌هاي هزار بار فتح شده، نرو. قله‌ها با نگاه خلاق توخلق و با اراده‌ات فتح مي‌شوند. با شناخت از خويشتن خويش، اعتماد به نفس را در روح و جانت، احيا کن. آينده از آن توست که مي‌انديشي و مي‌جويي. با پيگيري و تلاش راه دور نيست. دلت را دريا کن. با شادماني و شعف به پيش رو بنگر. هم اينک از خودت بپرس که چه استعدادهايي در توان توست. چه کاري را بيشتر از همه دوست داري؟ آرزوي رسيدن به چه هدفي را در سر داري؟ چه فن و هنري در توان ذوق توست؟ به نظرت اولين قدم به سمت يک زندگي هدفمند چيست؟ با دقت به‌ اين پرسش‌ها پاسخ بده. کم کم با اعتماد به توانايي‌هايت غول بزرگ اضطراب و اضطرار، کوچک و کوچک‌تر مي‌شود و تو به زودي به کوچکي اين سايه هولناک خواهي خنديد. فراگيري دانش با آگاهي و درک و عشق ممکن است نه با اجبار و ترس. به دنبال شناخت و يادگيري، جهان برايت کوچک خواهد شد. به دنبال دلت باش. اگر راهي را که بر مي‌گزيني، راهي باشد که احساست آن را تاييد مي‌کند، دلت با آن مسير همراهي مي‌کند و خِردت آن را راهي شفاف و سلامت مي‌پندارد. راه تو، به نگاه تو وصل است. بگذار خلاق و آفريننده باشي. تو مي‌تواني روزي زندگي را از بودنت سرشار کني. پيروزي لايق انسان خردمند است. به باورهايت، عشق و محبت و مهر، هديه کن تا با شکوفايي خويشتن‌ات، ديگران نيز تو را باور کنند. خودت را در برابر آزموني که بخش کوچکي از زندگي است، تنها نگذار. تو مي‌تواني به راه‌هاي تازه سفر کني. راه‌هايي که هيچ کس جز تو، آن را نپيموده و هيچ کس جز تو، نمي‌تواند آن را فتح کند. آنها را تجربه کن.