ايرنا:آگاهي از دلايل اضطراب دانش‌آموزان، كمك موثري در كاهش استرس‌هاي قبل و زمان امتحان است.كارشناسان براي كاهش استرس در دوران امتحانات آخر سال معتقدند مثلث والدين، دانش‌آموز و معلمان و مسوولان برگزاري امتحانات نقش موثري دارند كه هر يك بايد به خوبي نقش خود را ايفا كنند. برخي از كارشناسان آموزشي نيز تغيير نگاه والدين و مربيان را در مقوله نمره ضروري مي‌دانند. كارشناسان آموزشي معتقدند که ديدگاه والدين و مربيان بايد نسبت به آموزش و نحوه ارزشيابي دانش‌آموزان از نمره محوري به يادگيري و مسايل كيفي و داشتن انتظار واقعي از فرزندان تغيير يابد. آنها همچنين معقتدند که گرسنگي، خوردن غذاهاي سنگين و حتي پوشيدن لباس‌هايي كه نتواند دانش‌آموز را در مقابل سرما يا گرماي محل امتحان حفظ كند نيز در كاهش توان تحليل علمي و به‌هم ريختن قواي ذهني و افزايش استرس او در جلسه امتحان موثر است.


کارشناسان توصيه مي‌کنند براي يادگيري و حضور مثبت در امتحانات، دانش‌آموزان نبايد به اصطلاح شب امتحاني باشند بلكه بايد در طول سال دروس خود را مطالعه و مرور كنند و در شب امتحان تنها نگاهي گذرا به مطالب مهم داشته باشند.