▲فرزندان، آرامش والدين تنها
:cnn سالمنداني كه همسر خود را از دست مي‌دهند مي‌توانند با داشتن فرزندشان دركنار خود، آرامش روحي پيدا كنند.
بر اساس تازه‌ترين تحقيق در دانشگاه ميشيگان كه بر روي 1500 نفر سالمند بالاي 65 سال انجام مشخص شد كه زندگي كردن و يا نزديك بودن به يكي از فرزندان بزرگسال رابطه مستقيمي با كاهش ناراحتي‌هاي روحي در بين سالمندان داغ ديده دارد.پزشكان مي گويند حضور فرزندان در نزديكي يكي از والدين سبب كاهش ناراحتي‌هاي ناشي از فوت همسر مي شود