افسردگي در كمين سالمندان است


سلامت: <نگذاريد سالمندان‌ و بزرگترهاي خانواده‌تان احساس بيهودگي كنند. اين احساس براي آنها بسيار خطرناك است و ممكن است به افسردگي‌شان بينجامد.> دكتر مجيد صادقي، روان‌پزشك، ضمن اين توصيه مي‌گويد: <درمان‌هاي روان‌شناختي و اجتماعي در بيماري افسردگي از اهميت خاصي برخوردارند. سالمند بايد بداند كه مورد‌‌ ‌توجه خانواده و اطرافيان است و بايد احساس كند كه از تجربه‌اش استفاده مي‌شود. همچنين خانواده ها نيز‌ ‌مي‌توانند وظايفي را به سالمندان محول كنند تا آنها احساس بيهودگي نداشته باشند. بايد توجه داشت كه سالمندان سرعتشان كم و دقتشان زياد است و مي‌توان كارهايي كه‌ ‌نياز به سرعت بالا ندارد را به آنها واگذار كرد.>
روان‌پزشكان مي‌گويند سالمندان بعد از نوجوانان، دومين گروهي هستند كه در معرض افسردگي قرار‌‌ ‌مي‌گيرند. دكتر مجيد صادقي، روان‌پزشك، معتقد است كه: <يكي‌ ‌از عوامل موثر در افسردگي سالمندان، عوامل بيولوژيك بدن و عواملي نظير تغييرات پيري در‌ ‌مغز است. ضمن اينكه سالمندان به طور متوسط روزي 6 نوع دارو مصرف مي‌كنند كه تداخل و تا‡ثيرات اين داروها هم مي‌تواند فرد سالمند را به افسردگي‌ ‌دچار كند.> او مي‌گويد: <احساس پير بودن و احساس ناكارآمد بودن نيز‌ ‌مي‌تواند ايجاد افسردگي كند. همچنين سالمندان در معرض از دست دادن افراد متعددي از‌ ‌دوستان و آشنايانشان قرار دارند كه اين خود باعث افسردگي مي‌شود.> نگرش جامعه به سالمندان نيز در‌ ‌بروز افسردگي آنان بي‌تاثير نيست. مثلا‌ ‌ميزان احترام و درجه پذيرش سالمندان از سوي اعضاي خانواده و افراد جامعه مي‌تواند عامل مهمي در بروز يا عدم بروز افسردگي در آنان باشد. در نتيجه‌ ‌تمامي عوامل بيولوژيك، رواني و اجتماعي مي‌تواند فرد سالمند را مستعد بروز افسردگي‌ ‌كند. دكتر صادقي در خصوص علايم افسردگي در سالمندان مي‌گويد: <يك سري علائم افسردگي از‌ ‌قبيل احساس اندوه، لذت نبردن از مسائل روزمره، اشتغال ذهني به مرگ و اختلالات خواب‌ ‌و اشتها (چه به صورت افزايش و چه در جهت كاهش خواب و اشتها) علائمي هستند كه در‌ ‌تمام افسردگي‌ها مشتركند. اما آنچه كه مشخصا در سالمندان بروز مي‌كند،‌ ‌اختلالات حافظه و عدم شناخت اطرافيان و عدم تمركز است. سالمندان افسرده معمولا به محيط اطرافشان بي‌علاقه و بي‌توجه شده و فراموشكار مي‌شوند.>
اما همانطور كه ايجاد افسردگي علل مختلفي دارد، درمان‌هايش نيز‌ ‌مختلف است. به عنوان مثال، اگر فردي دچار مشكلات جسمي باشد و از داروهاي‌ ‌مختلف استفاده كند، ابتدا بايد مشكلات جسمي‌اش را حل كرد. تا‡ثيراتي كه بسياري از داروها در بدن مي‌گذارند مي‌تواند باعث ايجاد افسردگي شود. از‌ ‌روش‌هاي ديگر درماني، درمان‌هاي دارويي است. از درمان با الكتروشوك هم معمولا در مواردي استفاده مي‌شود كه افسردگي بسيار شديد و پيشرفته باشد به نحوي كه، سالمند به سوء تغذيه‌‌ ‌دچار شود و يا افكار خودكشي پيدا كند.

www.salamat.ir