افسردگي در سالمندان به علت از دست دادن توانايي‌ها، شغل و بي‌توجهي اطرافيان ايجاد مي‌شود.

دكتر رحمت‌الله نعمتي استاديار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اين مطلب به خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا گفت: فرد مسن به خاطر اينكه توانايي‌هايش كم مي‌شود، نياز به حمايت ديگران دارد و احساس وابستگي و خطر مي‌كند.

وي ادامه داد: به طور كلي در سالمندي تمام فعاليت‌هاي شخص به ميزان 20 درصد تا 21 درصد كاهش مي‌يابد.

وي با اشاره به كاهش فعاليت‌هاي بدن كه به طور فيزيولوژيك ايجاد مي‌شود، بيان كرد: ‌در دوران سالمندي متابوليسم پايه بدن 16 درصد، ميزان آب بدن 18 درصد، ميزان جريان خون 20 درصد، برون دهي قلبي 35 درصد، تعداد گلومرول‌هاي كليه كه باعث تصفيه خون مي‌شوند 44 درصد، اعصاب محيطي 37 درصد و پرزهاي چشايي به ميزان 64 درصد كاهش مي‌يابد.

استاديار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان اينكه وزن مغز در افراد سالمند 15 درصد كاهش مي‌يابد اظهار كرد: بعد از 65 سالگي 20 درصد افراد دچار زوال مغزي مي‌شوند.

وي با اشاره به حساس و زودرنج شدن افراد مسن، خاطرنشان كرد: افراد سالمند را بايد همان طور كه هستند بپذيريم و نبايد آنها را نصيحت كرد و يا اينكه برخورد متقابل با آنها داشته باشيم، بلكه بايد با درك وضعيت فيزيولوژيك كه براي آنها ايجاد مي‌شود، از آنها حمايت كرد.

دكتر نعمتي با بيان اينكه احتمال ابتلا به بيماري‌هايي مثل چربي خون، فشارخون و بيماريهاي قلبي و انسداد شرياني در سالمندان بيشتر است، اظهار كرد: براي پيشگيري از اين بيماري‌ها افراد بايد سالانه آزمايش‌هاي تشخيص مربوط را انجام دهند و در صورت لزوم تحت درمان و مراقبت‌هاي پزشكي قرار گيرند.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در خاتمه با بيان اينكه بعضي خانواده‌ها بضاعت مالي جهت انجام اقدامات تشخيص را ندارند، افزود: وزارت بهداشت بايد اين قشر را تحت پوشش قرار دهد و خدمات پزشكي ويژه سالمندان ارايه دهند.