افسردگي در سالمندان با از دست دادن شغل و بي‌توجهي اطرافيان ايجاد مي‌شود

Printable View