نتایج بررسی پرستاران نشان داد که 93 درصد بیماران دیالیزی و حدود 56 درصد بیماران پیوندی با شدتهای متفاوت (خفیف تا شدید) به افسردگی دچار می شوند.
به گزارش مهر، افسردگی چهارمین علت ناتوانی در مردم جهان و یکی از شایعترین اختلالات روانی در بیماران نارسایی مزمن کلیه است.

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بیماران تحت درمان همودیالیز و پیوند کلیه صورت گرفته است. این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه در سال 84 در شهر سنندج انجام گرفت. تعداد نمونه‌ها 108 مورد (61 دیالیزی و 47 پیوندی) بود. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد سنجش افسردگی بک (bdi) گردآوری و از طریق نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، علاوه بر اینکه این پژوهش نشان داد که 93درصد بیماران دیالیزی و حدود 56 درصدبیماران پیوندی با شدتهای متفاوت به افسردگی دچار بودند 4 /16درصد بیماران دیالیزی و 4/6درصد بیماران پیوندی هم افسردگی شدید داشتند و از نظر مقایسه میزان افسردگی با سن، جنس، تأهل و میزان تحصیلات اختلاف معنادار یافت نشد.

برهمین اساس و با توجه به نتایج این پژوهش میزان افسردگی در هر دو گروه (بیماران دیالیزی و پیوندی) بسیار بالا است به طوری که این میزان در بیماران دیالیزی به مراتب بیشتر از بیماران پیوندی است.