خبرآنلاين: گفته مي‌شود سن اميد به زندگي در زنان ايراني نسبت به مردان 2 سال بيشتر است اما در آن سوي ماجرا، حجم زيادي از بيماري‌هاي جسمي و رواني سلامت خانم‌ها را تهديد مي‌کند. دکتر سيما فردوسي، روان‌شناس گفت: «وقتي در جامعه، زن بايد دوشادوش مرد براي تامين مايحتاج زندگي و ازدواج و اشتغال کار کند و فشار اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني شوهر و فرزندان را در جامعه تحمل کند، بيشتر در معرض افسردگي قرار دارد.» وي افزود: «در برخي استان‌هاي کشور به دليل رفتارهاي بد خانواده و سنتي برخورد کردن با زنان، ميزان افسردگي بيشتر است بنابراين وقتي زن بايد با حداقل درآمد شوهر مديريت خانه را به نحو احسن انجام دهد و هرگونه رفتاري را از سوي شوهر يا فرزندان و اطرافيان تحمل کند و سنگ‌صبور همه باشد، در مقابل کسي به حرف او گوش ندهد، معلوم است که افسردگي بين اين قشر بيشتر مي‌شود.» او همچنين اظهار داشت: «گفته مي‌شود سن اميد به زندگي در زنان ايراني نسبت به مردان 2 سال بيشتر است اما در آن سوي ماجرا، حجم زيادي از بيماري‌هاي جسمي و رواني سلامت خانم‌ها را تهديد مي‌کند به طوري که شيوع اختلالات رواني ميان زنان 26 درصد و مردان 15 درصد اعلام شده است.