واحد مرکزي خبر: بر اساس تحقيقاتي که در زمينه سلامت رواني رانندگان کاميون در استراليا صورت گرفت، مشخص شد افسردگي يا اشتغال نامنظم ممکن است خطر حادثه را براي آنها به شدت افزايش دهد.


اين مطالعه که توسط دانشگاه کويينزلند صورت گرفته است و نهادهاي گوناگون از جمله کميسيون ملي حمل و نقل آن را تاييد کرده است، تاثير قابل توجهي براي امنيت جاده دارد. بر اساس اين مطالعه، خطر تصادف براي رانندگان با نشانه هاي افسردگي دو برابر و براي آنهايي که از عوارض شديد افسردگي رنج مي‌برند، شش برابر است.


اين تحقيق از سوي ديگر نشان مي‌دهد حدود 9 درصد رانندگان دست کم يک بار در هفته مواد مخدر مصرف مي‌کنند و مصرف بعضي مواد مخدر در ميان آنها دو برابر افراد معمولي است. اگر چه به گفته مايکل هيلتون از مرکز بهداشت رواني پارک سنتر کويينزلند که اين تحقيق را انجام داده است، تبديل نتايج اين تحقيق به برنامه عملي اهميت دارد اما اين تحقيق نشان مي‌دهد که رانندگان خود در مقابل درمان مقاومت مي‌کنند. به گفته اين محقق، نتايج اين مطالعه همچنين ضرورت سامان دادن به علل استرس در رانندگان خودروهاي سنگين و کاهش ساعات کار آنها را نشان مي‌دهد.