به گزارش خبرگزاري رويتر.. افسردگي با تشديد بيماريهاي آسم و كاهش دقت شخص دررسيدگي به سلامت و بهداشت خود ميتواند
يكي از عوامل مهم تشديد كننده آسم محسوب شود. اگر چه افسردگي درمان پذير است ولي تاثير دراز مدت آن بر سير بيماري آسم هنوز به درستي معلوم نيست. به طوري كه پس از تحقيق در باره تاثير افسردگي برشدت علائم و دفعات حملات آسم بر روي 743
بيمار معلوم شد كه 18 درصد بيماران دچارافسردگي هستند.