گروهی از محققان فنلاندی در تحقیقات خود ارتباط میان اختلالات بی خوابی، افسردگی و سندرم روانپریشی "الکسی تیمیا" را کشف کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، اصطلاح "الکسی تیمیا"( alexitimia) به معنی ناتوانی در تشخیص و جدایی میان فرایندهای عاطفی و شناختی است که به صورت یک اختلال روانی موجب خجالتی بودن افراد متاثر از این سندروم می شود.

دانشمندان فنلاندی مدرسه بهداشت عمومی و دپارتمان روانپزشکی دانشگاه تامپر که نتایج تحقیقات خود را در مجله Psychotherapy and Psychosomatics منتشر کرده اند، نشان دادند که افراد متاثر به این نوع سندرم از اختلالات خواب و افسردگی رنج می برند.

این تیم تحقیقاتی با بررسی بیش از پنج هزار فنلاندی (نیمی زن و نیمی مرد) کشف کردند شرکت کنندگانی که از عارضه "الکسی تیمیا" رنج می برند، دچار افسردگی و بی خوابی نیز هستند.

در این آزمایش، جنبه های مخلتفی که می توانند احتمال بروز اختلالات روحی را افزایش دهند مدنظر قرار گرفتند که از جمله این موارد می توان به چاقی، بعضی از پارامترهای "اجتماعی- جمعیتی" مثل سن، جنس، سطح تحصیلات و درآمد خانوادگی اشاره کرد.

همچنین علائم بیماری از طریق دستگاههای استاندارد تشخیص و شاخصهای ویژه بیماریهای "الکسی تیمیا" و افسردگی کنترل شدند.

به ویژه در این بررسی، امکان ارزیابی میزان دشواری افراد در درک احساسات (Dif)، دشواری در بیان و توصیف احساسات (Ddf) و بروز جهت دار افکار (Eot ) فراهم شده بود.

نتیجه گیری این دانشمندان از اطلاعات جمع آوری شده از این بررسی نشان می دهد که میان "الکسی تیمیا"، افسردگی و بی خوابی ارتباط نزدیکی وجود دارد. به خصوص به نظر می رسد که دشواری در درک احساسات (Dif) در هر دو جنس زن و مرد پیش زمینه بروز بی خوابی است، درحالی که دشواری در بروز احساسات تنها در مردان با افسردگی مرتبط است.