جام جم آنلاین: زنانی که دچار افسردگی شدید هستند احتمال زیادی دارد که دچار آلرژی شوند و آلرژی در مردان عصبی و مضطرب نیز بیشتر است.

مطالعات گذشته نیز ارتباط افسردگی و آلرژی را نشان داده اند گرچه مشخص نیست که یکی علت دیگری باشد. یک فرضیه این است که افراد دارای شخصیت نوروتیک که عصبی ، مضطرب و بداخلاق هستند ، مستعد افسردگی و آلرژی هستند.
برای آزمایش این فرضیه محققان اطلاعات بدست آمده از یک ارزیابی آمریکایی های بین 25 و 74 سال را مورد بررسی قراردادند و دریافتند افسردگی و روان رنجوری هر دو با افزایش احتمال آلرژی ارتباط دارند.
امایک آنالیز دیگر نشان داده است که افسردگی و آلرژی تنها در میان زنان با هم مرتبطند و شخصیت نوروتیک دلیل این رابطه نیست. در مقایسه احتمال آلرژی درمردان نوروتیک بیشتر است اما ارتباطی بین افسردگی و آلرژی در آنها مشاهده نشده است. محققان می گویند برای شناخت بهتر ارتباط بین آلرژِی و افسردگی ، روان رنجوری و آلرژِی و تفاوت های موجود مربوط به جنس ، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
بهرحال محققان معتقدند افراد ی که طبیعت مضطربی دارند ممکن است به پاسخ های آلرژی حساس تر باشند.
از طرف دیگرگرچه ویژگی های شخصیتی در اوائل زندگی شکل می گیرند ، امکان دارد آلرژِی باعث شود برخی افراد بطور کلی منفی تر فکر کنند و با استرس های روزانه به اضطراب بیشتری پاسخ دهند..