يك پژوهش جديد كانادايي نشان مي‌دهد؛ خطر بروز يا برگشت پذيري افسردگي در دانش آموزاني كه احساس حقارت و كوچكي مي‌كنند، بيشتر است.
ميريام مونگراين از دانشگاه يورك كه سرپرستي اين پژوهش را برعهده دارد، مي‌گويد: دانش آموزاني كه به طور غيرداوطلبانه زير دست و مطيع ديگران هستند بيشتر دوره‌هاي برگشت پذيري افسردگي شديد را تجربه مي‌كنند.

مطيع بودن و فرمانبرداري غيرداوطلبانه و اجباري باعث مي‌شود اين كودكان در آينده به لحاظ وضعيت اجتماعي در سطح پاييني قرار بگيرند، مقايسه‌هاي اجتماعي غيرمنصفانه و نامطلوب انجام دهند و براي فرار از شرايط منفي احساس ناتواني كنند.

در اين مطالعات، پژوهشگران 146 دانش آموز را مورد مطالعه و ارزيابي قرار داده و با آنها مصاحبه‌هايي انجام دادند.

پس از 16 ماه پژوهش آنها دريافتند؛ دانش آموزاني كه فرمانبردار اجباري هستند در طول اين دوره بيشتر دچار برگشت پذيري افسردگي حاد شدند.

نتايج حاصل از اين بررسي در واقع از يك تئوري تكاملي افسردگي حمايت مي‌كند كه بر اساس آن افراد افسرده احساس مي‌كنند هيچ راه گريزي از احساسات منفي يا شرايط منفي ندارند و در نتيجه براي سازگاري با شرايط و پرهيز از آسيب‌هاي احساسي بيشتر تصميم به عقب نشيني مي‌گيرند.

اين پژوهشگران مي‌گويند؛ نتايج مطالعات فوق را مي‌تـوان به تمام گروه‌هاي سني به طور كلي تعميم داد.