برخي از مسموميت‌هاي دارويي به وسيله بعضي از داروها که براي گوش سمي هستند مانند برخي از داروها نظير ساليسيلات‌ها، nsaids (ايبوپروفن، ايندومتاسين، فنيل‌بوتازون و...) آمينوگليكوزيدها، فلزات سنگين مانند ارسنيك، كينين و بعضي از ضد افسردگي‌ها (آمي‌تريپتيلين، آموكساپين، دزيپرامين، دوكسپين، ايميپرامين، نورتريپتيلين، تري‌ميپرامين، پروتريپتلين و تزازودن) مي‌توانند با آسيب حلزون و عصب زوج هشتم مغزي موجب وزوز گوش مي‌شوند

مقاله های انگلیسی برای علاقه مندان

Medications that can cause tinnitus

http://www.ata.org/sites/ata.org/......n_April_09.pdf

Choosing between Tinnitus and Depression | Tinnitus Blog