نتايج يك پايان‌نامه نشان مي‌دهد: داروهاي صرع (فنوباربيتال) توليد داخل با نمونه‌هاي خارجي سنخيت دارند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، مهدي بنايي خسروشاهي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز با راهنمايي دكتر عليرضا گرجاني در پايان‌نامه‌اي به بررسي همبستگي زيستي دو فرآورده‌ي داخلي فنوباربيتال و مشابه خارجي آن پرداخت و در اين پايان‌نامه مشخص شد كه هر دو فرآورده‌ي ايراني از نظر فارماكوكينتيكي با نمونه‌ي خارجي سنخيت دارند.

اين پايان‌نامه مي‌افزايد: قرص فنوباربيتال 100 ميلي‌گرم ساخت شركت‌هاي داروسازي داخلي با نمونه‌ي خارجي، بر روي 12 نفر داوطلب مرد سالم به صورت دو طرح متقاطع دو طرفه و با فاصله‌ي 6 هفته بررسي شد.

نمونه‌هاي خوني بين 1 تا 120 ساعت پس از دريافت يك دوز از دارو و فنوباربيتال پس از استخراج از سرم به وسيله‌ي يك روش جديد و حساس RP - HPLC اندازه‌گيري شد. حداكثر غلظت سرم C max فرآورده فنوباربيتال 100 ميلي‌گرم و لومينال اختلاف معني‌داري با استفاده از تست آماري ANOVA در سطح زير منحني در برابر زمان براي آنها وجود داشت.

لازم به ذكر است كه فنوباربيتال يك داروي موثر در كنترل صرع‌هاي ژنراليزه تونيك، كلونيك و پارشيال و حملات صرعي مدام است.

بنابراين مطالعه‌ي همبستگي حياتي فرآورده‌هاي مختلف آن براي مقايسه‌ي اثرات درماني آنها بايد انجام گيرد.

همچنين، توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مطالعات باليني انساني براي داروهاي ساخت داخل و وضع قوانين مناسب براي الزام صنعت داروسازي به انجام اين مطالعات داروها،‌ گامي مهم و نويدبخش در توسعه و ارتقا كيفي توليدات داخلي و يكي از راههاي ارتباط تنگاتنگ و كاربردي صنعت با دانشگاه است.