بارداری و مصرف دارو
http://forum.iransalamat.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-1060/