به سؤالات زیر پاسخ دهید، اگر پاسخ شما به یك سؤال مثبت است،10 امتیاز به آن بدهید.

شغل من دارای اضطراب زیادی است
همكاران یا كارمندان من از من حمایت نمی كنند
ساعت كارم برنامه خاصی ندارد، هر ساعتی ممكن است به سركار احضار شوم
احساس می كنم كارم از زندگی شخصی ام مهمتر شده است.
به دلایل و مشكلات خانوادگی، دست كم ماهی یكبار به سركار نمی روم، یا تاخیر می كنم.
یك یا چند وابستگی عاطفی دارم.
یك بچه یا نوزاد دارم
بچه دوقلو یا چند بچه دارم.
سه یا بیشتر بچه دارم
چند فرزندم با یكی از آنها دارای مشكلات خاصی است.
یك یا چند فرزندم فعالیت های جانبی بیرون از مدرسه دارند كه به وقت زیادی نیاز دارد.
اگر فرزندانم در كارها و امور مدرسه شان به كمك نیاز داشته باشند، تنها كسی هستم كه به آنها كمك می كنم.
من و همسرم به ندرت وقت پیدا می كنیم كه به عنوان یك زوج گفت و گو كنیم یا به كارهای خود رسیدگی كنیم.
مسئول خرید خانه هستم.
مسئول اطوكشی خانه هستم.
مسئول پخت و پز خانواده هستم .
مسئول برنامه ریزی جشن های تعطیلات و تماس با بستگانی هستم كه در شهر دیگری زندگی می كنند.
در گفتگوها داوطلبانه شركت می كنم.
برای رسیدگی به نیازها و كارهای خودم وقت كمی دارم.
تقریباً هرگز برای ارتباطات اجتماعی و گذراندن وقت با دوستانم وقت ندارم.
مجبورم خوابم را كم كنم، چون كارهای زیادی برای انجام، دارم.
بیشتر وقتها مجبورم وقت ناهارم را حذف كنم تا به كارهایم برسم.
بیشتر وقت ها احساس ناراحتی و ناامیدی می كنم، چون در زندگیم كمبودهای زیادی وجود دارد.

امتیاز شما
0 تا 50: مسئولیت كمی دارید. احساس می كنید شغلتان خوب است و بین نیازهای خانواده و كار خود تعال ایجاد می كنید.

50 تا 100:از زندگی خود راضی هستید . با وجود اینكه كارهایی در محیط كار و خانه برای انجام دارید، بخوبی به آنها رسیدگی می كنید. نیازهای خود را در مرحله بعدی قرار داده اید.

100 تا 150: بیشتر وقتها احساس می كنید كه پایین تر از بقیه قرار دارید:همسرتان ، فرزندانتان، ریئس یا همكارانتان. وقت آن رسیده كه كارها و مسئولیت های خود را با بقیه تقسیم كنید.

150تا 200: احساس می كنید كه زندگی از كنترل شما خارج شده است . آرزو دارید زمان به اندازه ای متوقف شود كه به آرزوها و نیازهای خود برسید و راهی پیدا كنید تا از مسئولیت هایی كه به عهده دارید، كم كنید. باید برای تقسیم كارها و مسئولیت هایتان فكر كنید.
خبرگزاری میراث فرهنگی