انجمنی فعال و بسیار جامع در باره مشکلات ستون فقرات به زبان انگلیسی
http://www.spine-health.com/forum

امیدوار هستیم زمانی در این سایت نیز به طور جامع در باره همه مشکلات ستون فقرات صحبت کنیم و انجمنی به حد فعالی آن انجمن داشته باشیم