خانم‌هاي باردار بايد به اين موضوع توجه نمايند كه جنسيت جنين و تصوير سه بعدي جنين كه در شكمشان وجود دارد گرچه زيبا به نظر مي‌رسد، ليكن نبايد بيش از حد نظرشان را به اين مسئله معطوف نموده و از پزشك‌شان بخواهند كه فراتر از حد متعارف به انجام سونوگرافي بر روي آنان اقدام نمايد. به نظر مي‌رسد كه انجام سه نوبت سونوگرافي در هفته‌هاي 12 و 26 و 36 حاملگي لازم و كافي باشد.

سونوگرافي در هفته‌ 12 براي اين انجام مي‌شود كه بدانيم كه آيا اصلاً جنيني وجود دارد يا نه؟ آيا مغز جنين تشكيل شده است و آيا دوقلويي‌ها چند قلويي وجود دارد يا خير. سونوگرافي در هفته 26 براي تعيين دقيق سن و مطالعه بدن و حركات جنين و سونوگرافي هفته 36 براي تعيين وضعيت قرارگيري جنين (آيا عرضي قرار گرفته است، سر جنين رو به پايين است، پاي جنين رو به پايين است و ...)، وضعيت جفت، بندناف و مايع داخل كيسه آب و ... انجام مي‌شود. در مواردي كه وضعيت خاصي براي مادر يا جنين وجود داشته يا پزشك معالج تشخيص دهد مي‌توان دفعات انجام سونوگرافي در طي بارداري را افزايش داد.

مادر عزيز
انجام سونوگرافي‌هاي مكرر و طولاني بنا به علل غيرعلمي از قبيل تعيين جنسيت جنين آن هم توسط افراد غيرپزشك و غيرمتخصص در زمان بارداري توصيه نمي‌شود.

مع‌هذا هيچگونه گزارشي دالّ بر عوارض باليني سونوگرافي گزارش نشده و استفاده از سونوگرافي طبق نظر پزشك معالج با رعايت حدّ اعتدال كاملاً بي‌ضرر است.