يك دكتراي بهداشت جامعه با اعتقاد به تاثير محيطهاي بيمارستاني در روحيه و بهبود بيماران تاكيد كرد: عواطف منفي چون خشم، كينه، ترس ، اضطراب و افسردگي باعث كاهش مقاومت سيستم ايمني بدن و مستعد شدن فرد بيمار براي ابتلاء به انواع عفونتها و سرطانها مي‌شود.

دكتر سيدعلي مرعشي، دكتراي بهداشت جامعه (n.p.h) در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس بهداشت و درمان ايسنا، درباره تاثير محيط فيزيكي بيمارستان در تسريع بهبود بيماران اظهار داشت: اگر بپذيريم كه وضعيت فيزيكي محيط بر روحيه بيمار مؤثر است مي‌توان قائل به اين امر نيز شد كه بيمارستانهاي خصوصي توجه بيشتري به محيط فيزيكي و اثربخشي بهتري در بهبود بيماري دارند و چنين محيطي بر سيستم ايمني و سلامت عمومي فرد نيز مؤثر است.

وي با اشاره به اين كه پايبندي مذهبي نيز از ديگر عوامل مؤثر در بهبود بيماري است، افزود: محيط فيزيكي بيمارستان از قبيل نظافت (بهداشت) زيبايي، مبلمان، رنگ محيط و معماري بخشي از عوامل بسيار مهم و مؤثر در روحيه بيمار است.

به گفته وي همچنين عواطف مثبت باعث تقويت سيستم ايمني مي‌شود.

وي يادآور شد: يكي از مكانيسم‌هاي شناخته شده، ارتباط آناتوميك سيستم عصبي با سيستم ايمني است؛ بنابراين اگر روحيه يا وضعيت رواني بيمار به تبع تاثيرپذيري محيط فيزيكي بهبودي حاصل كند، به دنبال آن عاقبت بيماري بهتر خواهد شد.

دكتر مرعشي تصريح كرد: انتقال پيام‌هاي عاطفي مثبت و منفي از طريق سيستم عصبي و ماده‌ي ترشحي نور و پپتيد، از مغز و ساير ارگانها به سيستم ايمني امكان‌پذير است.

به گفته‌ي وي ارتباط افسردگي و اضطراب با سرطان بخوبي شناخته شده و تحقيقات آماري متعددي شيوع سرطان را در افرادي كه عميقا افسرده هستند، بالاتر گزارش كرده است.

وي با اشاره به اين كه ميزان ابتلاء به آرتريت روماتوئيد در افراد عصباني بيشتر است، افزود: علم روانشناسي نيز تاثير نامطلوب رنگهاي تند و گرم نظير رنگ قرمز را بر وضعيت عاطفي ثابت كرده و برعكس اثر آرامش بخش رنگهاي سرد نظير سبز و آبي نيز به اثبات رسيده است، بنابراين استفاده از رنگهاي مناسب توسط پرسنل بيمارستاني تاثير بسياري در تقويت روحيه‌ و به دنبال آن سيستم ايمني فرد دارد.

دكتر مرعشي در پايان خاطرنشان كرد: از آن جا كه هنوز به مسائل ظاهرا اساسي‌تر توجه نمي‌شود؛ تاثيرگذاري عوامل فيزيكي موجود در محيط بيمارستاني بر بهبود بيماري با توجه كمتري روبه‌رو هستند.