محققان سوييسي دريافتند، خواب آلودگي ناگهاني كه سرآغاز بسياري از از بيماري‌هاست، زماني روي مي‌دهد كه سيستم ايمني در كار "ساعت بدن" مداخله مي‌كند.

به گزارش شين‌هوا، سيتوكين ‪-TNF‬آلفا سيستم ايمني موجب خستگي همراه با برخي عفونت‌ها و بيماري‌هاي خودايمن مي‌شود.

چرخه خواب نيز مانند ديگر چرخه‌هاي بدن بوسيله ساعت شبانه‌روزي بدن كنترل مي‌شود.

به دنبال تحقيقات پيشين كه نشان داده بود سيتوكين ‪ TNF‬آلفا موجب خواب آلودگي مي‌شود، "جوناتا كاواديني" و همكارانش از بيمارستان دانشگاه زوريخ تصميم گرفتند تاثيرات ‪ TNF‬آلفا را روي ژنهاي دخيل در تنظيم چرخه‌هاي ساعت شبانه‌روزي بدن مورد بررسي قرار دهند.

در سلول‌ها، سيتوكين بيان چندين ژن مربوط به ساعت بدن را متوقف كرد و اين تاثير در موش‌هايي كه به آنها ‪-TNF‬آلفا داده شد و دوره‌هاي استراحت بيشتري در فواصل فعاليتشان داشتند، دو برابر بود.

تحقيقات بيشتر نشان داد كه ‪ TNF‬آلفا فقط ژنهاي مربوط به ساعت بدن را متوقف مي‌كند كه عنصر خاصي موسوم به "‪ "E-box‬داشته باشد.

در حالي كه هنوز مشخص نشده است آيا افزايش زمان استراحت، سازوكارهاي دفاعي بدن را تقويت مي‌كند يا خير، اما محققان خاطرنشان مي‌كنند كه خستگي، كيفيت زندگي را در بسياري از بيماري‌هاي خودايمن كاهش مي‌دهد.

نتايج اين تحقيق در مجموعه مقالات فرهنگستان ملي علوم آمريكا به چاپ رسيده است.