نتايج تحقيقات جديد نشان مى دهد كه موسيقى درمانى سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كند. دكتر لن كه هدايت كننده طرح موسيقى درمانى مركز سرطان ايرلند است بعد از تشخيص وجود سرطان در خود، در يك سفر شخصى به مركز سرطان ايرلند رفت و به كادر پزشكى آنجا نشان داد كه موسيقى تا چه حد مى تواند در بهبود وضعيت جسمانى و روانى بيماران موثر باشد و در نهايت تبحر وى در موسيقى درمانى باعث شد تا از عميق شدن بيمارى سرطان خودش جلوگيرى شود.


دكتر لن از ابراز احساسات به عنوان يك راه حل براى درمان استفاده مى كرد.

وى توضيح مى دهد كه در برخى مواقع كه بيمار مضطرب، غمگين، خشمگين و يا گوشه گير و افسرده است، موسيقى درمانى در رفع اين حالت ها بسيار موثر است. همچنين در هنگام عمل جراحى در جايى كه نياز به بيهوشى است گوش دادن به موسيقى بيمار را آرام مى كند. به عقيده دكتر لن موسيقى درمانى از ديدگاه عاطفى و هيجانى خطوطى را براى برقرارى ارتباط بين بيماران باز مى كند و بيماران از اين طريق مى توانند در احساسات يكديگر سهيم باشند. اگر از موسيقى درمانى به شكل درست استفاده شود، سرعت بهبود بيمارى بيشتر مى شود و نيز كيفيت سطح بهبود افزايش مى يابد، علاوه بر اين گوش دادن به موسيقى هاى دلنشين به طور قابل ملاحظه اى در برقرارى ارتباط هاى كلامى بيمار با اطرافيان موثر است.