ايمني باواسطه سلولي به ايمني حاصله از لنفوسيت‌هاي t اطلاق مي‌گردد که بدون ترشح آنتي‌بادي انجام مي‌گيرد و مسوول شناسايي و انهدام سلول‌هاي غيرطبيعي است. لنفوسيت‌هاي t به سه دسته کمک کننده، سرکوب‌گر يا مهارکننده و سيتوکسيک تقسيم مي‌شوند. ...

سلول‌هاي t کشنده. اين سلول‌ها توانايي شناسايي و حمله مستقيم را به سلول‌ آلوده يا سرطاني دارند. آنها با ترشح پروتئيني به نام پرفورين، منافذي را در اين سلول‌ها ايجاد مي‌کنند که به مرگ آنها مي‌انجامد.

سلول‌هاي t کمک‌کننده. فراوان‌ترين نوع لنفوسيت‌هاي t مي‌باشد که به اعمال دستگاه ايمني کمک مي‌کند. اين سلول‌ها، هدف ويروس hiv هستند.

سلول‌هاي t تضعيف‌کننده. اين سلول‌ها اعمال سلول‌هاي t کشنده و کمک‌کننده را کنترل مي‌کنند و به پاسخ ايمني خاتمه مي‌دهند و از پاسخ‌هاي بيش از حد شديد جلوگيري مي‌کنند.

روند پاسخ ايمني سلول‌هاي t خاطره: اين سلول‌ها در حالت آماده‌باش در بدن مي‌مانند.

لنفوسيت‌هاي تي در شناسايي و انهدام سلول‌هاي آلوده به ويروس، سلول‌هاي آلوده به باکتري و انگل‌هاي داخلي سلولي و همچنين سلول‌هاي تغيير يافته سرطاني و سلول‌هاي تغيير يافته در اثر مواد شيميايي نقش دارند.