دکتر عليرضا سالک‌مقدم - استاد و مدير گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران
از تخريب سيستم ايمني دست برداريد!سيستم ايمني در بدن همه انسان‌ها به گونه‌اي طراحي شده است که سلول‌هاي واسطه ايمني اختصاصي (سلول‌هاي b و t) داراي گيرنده براي تمام مارکرهاي آنتي‌ژنيک (مولکول‌هاي عوامل بيماريزا که قابل واکنش با مولکول‌هاي اختصاصي سيستم ايمني‌اند) باشند، به اين معني که براي همه مارکرهاي آنتي‌ژنيک عوامل بيماري‌زا که پيش از تولد ما وجود داشته و امروزه وجود ندارند سلول‌هاي ايمني خاصي از پيش ساخته شده‌اند. حتي براي مارکرهايي که در آينده به وجود خواهند آمد، سلول‌هاي ايمني اختصاصي از پيش ساخته شده وجود دارند...


اين قابليت شگفت‌انگيز ايمني در بدن همه ما به وديعه گذاشته شده تا ايمني اختصاصي بدن ما با کمک عوامل غيراختصاصي سيستم ايمني و حوادث و مسيرهاي شيميايي و واکنش‌هاي مولکولي برون و درون سيتوپلاسمي سلول‌هاي حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي سيستم ايمني بتوانند هر آنچه را که براي سلامت بدن ما مضر و يا غيرمفيد است از بين ببرند و بدنمان را از هر نوع گزند و تهاجم و آسيب حفظ کنند.


اما صدافسوس که خودمان به خود ستم کرده‌ايم و با ايجاد آلودگي هوا، سوءتغذيه، استرس‌هاي ساختگي روحي و جسمي، عادات نامناسب فردي و اجتماعي و حرکت نکردن و فعاليت‌هاي لازم ورزشي و موارد ديگر موجب بروز نقص در سطح ژن، مولکول، سلول، نسج و اعضاي سيستم ايمني خود شده‌ايم. به اين دليل در مقابل تهاجم برخي عوامل بيماري‌زاي باکتريايي، قارچي، ويروسي، تک‌ياخته‌اي، کرم‌ها و سرطان‌ها کم دفاع و يا بي‌دفاع شده‌ايم.


توجه بيشتر دانشمندان حوزه سلامت و بهداشت در دنيا و آموزش مردم به رعايت اصول بهداشتي مي‌تواند ورق را برگرداند و اميد به زندگي آدم‌هاي دنياي مدرن را بيش از پيش افزايش دهد.