مطالعات جدید نشان می دهد که مردانی که ختنه کرده اند، کمتر دچار آسیب، صدمه و خراش در آلت تناسلی خود در هنگام سکس می شوند که این امر نیز می تواند باعث کاهش انتقال بیماری ایدز شود ::: در این تحقیق که به مدت بیش از دو سال و در بین حدود 2800 مرد 18 تا 24 ساله ختنه کرده و نکرده صورت گرفت، نشان داد 39 درصد مردان ختنه شده کمتر از همتایان ختنه نشده خود دچار آسیب در آلت خود در حین سکس شدند ::: آسیب رسیده به آلت که شامل زخم و خراش نیز می باشد، می تواند بیماری ایدز را به فرد منتقل کند ..