خبرگزاري قرآن: امان‌ا... قرايي‌مقدم، استاد دانشگاه تربيت معلم گفت: «دختر و پسر در زمان بلوغ نسبت به جنس مخالف كنجكاو هستند و از لحاظ روحي و رواني، آمادگي دريافت اين آگاهي‌‌‌هاي مربوط به مسايل جنسي را دارند حتي ممكن است انتقال اطلاعات جنسي به آنان توسط مراجع موجه مانند خانواده و نظام آموزشي از تنش‌هاي آنان در اين سن بكاهد.» اين خانواده‌پژوه با اعلام مخالفت از گنجاندن مسايل جنسي در كتب درسي گفت: «سلامت جنسي با آموزش صرف و پرداختن كوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود بلكه دستيابي به اين مهم با بسيج همه امكانات آموزشي و تداوم در ارائه اطلاعات محقق مي‌شود زيرا توجه مقطعي به اين مقوله بيشتر از نپرداختن به آن مخرب است.»

اين دكتراي جامعه‌شناسي سنتي ‌بودن جامعه را از ديگر موانع موجود در طرح مسايل جنسي و آموزش آن دانست و افزود: «ما در ابتدا بايد خانواده‌ها را مجاب به اهميت سلامت جنسي و ضرورت طرح اين مسايل در خانواده و در گام بعد فضاي مدرسه را براي ارائه اين مفاهيم آماده كنيم.»