متاسفانه با توسعه ابزار و وسایل گسترش علم و توسعه ارتباطات زیاد به ریشه مسائل در كشور ما توجه نشده است .
در سالهای گذشته سن دسترسی به اطلاعات و مفاهیم علمی و غیر علمی جنسی بسرعت كاهش یافته . شاید در ۱۰ سال پیش میشد گفت یك جوان ۱۸ ساله پسر چشم و گوش بسته است اما در این زمانه نمیتوان گفت یك دختر ۱۵ ساله چشم و گوش بسته مانده .
دلیل آنهم مشخص است عموماً با مطالب و امكانات مختلف تحریك كننده سر و كار دارند و متاسفانه قسمتی از تفریح جوانان شده بدون اینكه مسولیت رفتار جنسی برای جوانان تبیین شده باشد .
شاید ۱۰ سال پیش دیدن عكس سكسی چیز عجیب و خارج از عرفی بود اما الآن نداشتن ماهواره و كامپیوتر و . . عجیب شده . این مسائل باعث شده در این چند سال مصرف كنندگان سكس بیشتر شده در عین حال این مصرف كنندگان اطلاعات مفیدی هم در مورد خودشان و یا نیازها و یا عواقب اعمالشان ندارند .
باید گفت كه هر چند سن درگیری جوانان جامعه با مسائل سكسی كم شده است اما اغلب آمادگی و اطلاعات كافی را برای مدیریت شرایط ، نمیتوان در آنها دید .
در بعضی از رشته های تحصیلی واحدی بنام روانشناسی وجود دارد كه گاهاً در مسائل جنسی و احساسات جنسی و موشكافی نیازها و رفتارهای دو جنس وارد میشود .بنظر من این واحد تحصیلی خیلی ضروری تر از واحدهایی مثل تنظیم خانواده میباشد .
تنظیم خانواده دستور مصرف سكس است ولی واحد روانشناسی افراد را به درك صحیح از خود میرساند و نیازهای جنس مقابل را كمابیش معرفی میكند و میشناساند .
باید خاطر نشان كرد كه روابط جنسی در زندگی زناشوئی نه لذت طلبی صرف و نه تفریح است .
شاید اگر میتوانستیم بگوئیم مثل ممالك غربی لذت طلبی اولویت بالائی را در زندگی ما به خود اختصاص میدهد میتوانستیم تصور كنیم لذت طلبی جنسی چه قبل و چه بعد از ازدواج یك امر طبیعی و بالقوه است كه باید براحتی به حالت بالفعل در آید .
اما شخصاً با این تعبیرات مخالفم . روابط و جاذبه های جنسی هم مثل بقیه جوانب زندگی زناشوئی میتواند مقدس باشد به شرط آنكه بر اصول صحیح خود بنا شده باشد .
روابط جنسی زن و مرد هم از ابتدا بر این اساس استوار میشوند كه باید به تكامل رسیده و در ماهیت خود به بهترین شكل برسد .
رفتار صرف لذت جویانه و گاهاً افراطی بعد از ازدواج، زوجها را به كمال نمیرساند و گاهاً ابزار طلاق آنها را فراهم میكند .
این مسائل بخاطر این است كه بجای بررسی اساسی نیازهای جنسی زن و مرد پایه زندگی و تعامل بر مصرف گرائی بناشده است .
مرد باید بداند روابط و تعاملات جنسی برای او مسؤلیتهای احساسی بدنبال دارد و زن هم متقابلاً در كنار احساسات تعهدات جنسی دارد .
در تعالیم اسلامی داریم كه روی آوردن به غرایز از طرف مرد بدون توجه به احساسات زن ستمی است كه به زن میشود .و برای زن تبیین شده هر قدر در مقابل مردهای غریبه خودنگهداری باید در عوض در كنار شوهر حیا را كنار بگذاری و در سكس تكبر نداشته باشی .
و این مباحث اگر درست پیاده شوند چقدر جلوی انحرافات و مشكلات را میتوانند بگیرند .اما آموزه های جوان ۱۸ ساله ما امروز به تماشای فیلم سكسی منحصر میشود و وقتی بحث میشود خیلیها میگویند جوانهای امروزی دیگر همه چیز را میدانند اما غافل از اینكه جوانان امروزی اكثراً هیجانات را میآموزند و دستور مصرف سكس میگیرند بدون اینكه دلایل و تقیدات و تعهدات رفتار خود را بشایستگی درك وریشه یابی كرده باشند .
لذا میشود انتظار داشت كه همین بقولی آموزه های سكسی جوانان عصر ما مقدمات مشكلات و ناهنجاریهای خانوادگی و اجتماعی را بوجود بیاورد .كه البته اینها هم مثل بقیه چیزها نیاز به آموزش داشته و باید در مورد آنها سطح اطلاعات جوانان را بالا برد .
از طرف دیگر جوانان باید دقت داشته باشند كه زندگی زناشوئی خوب و موفق لازم است روابط و نیازهای قابل درك بوسیله طرفین را در متن خود داشته باشد .بنابر این درك مناسب از نیازهای طرف مقابل خیلی مهم است و حتی باید بررسی شود آیا نیازهای جنسی دو طرف با هم تناسب دارد یا خیر ، چون در این وضعیت ممكن است حالت تحمیل پیش بیاید و سردی یك طرف برای زندگی مشترك مشكلات بوجود بیاورد كه حتماً باید قبل از ازدواج از طرف متخصصین بررسی و مشخص شود . بنابر این لازم است قبل از ازدواج جوانان بررسیهای نیازهای جنسی خود را هم مثل دیگر پارامترها بررسی كنند و به صرف تمایلات سطحی و غریزی و یا احساسی وارد یك زندگی سخت نشوند .
حقوق خانواده و قانون