هشدار يك روانپزشك:
آلودگي هوا باعث افزايش استرس و تحريك پذيري افراد مي‌شود


در پي افزايش آلودگي هواي شهر تهران در هفته‌هاي اخير، يك روانپزشك هشدار داد: آلودگي هوا مي‌تواند استرس افراد را افزايش داده و باعث افسردگي آنان شود.

دكتر غلامرضا حاجتي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، افزود: هنگام آلودگي هوا بسياري از مواقع، عملكرد افراد بدون آن كه آنان متوجه شوند، افت مي‌كند. علاوه بر آن، كم حوصله و تحريك پذير مي‌شود.

اين روانپزشك با بيان اينكه آلودگي هوا قطعا باعث تحريك پذيري افراد مي‌شود، اظهار كرد: تحريك پذيري رفتارهاي غيرسازگارانه را به همراه دارد. اين گونه رفتارها منجر به درگيري شخص با اطرافيان خود مي‌شود و تجمع اين رفتارها ممكن است به افسردگي بينجامد.

حاجتي در پايان گفت: براي سنجش دقيق تاثير آلودگي هوا بر سلامت روان لازم است، مطالعه‌اي را طراحي و با مقايسه وضعيت سلامت روان انسان‌ها در دو منطقه آلوده و پاك، نتايج به دست آمده را تحليل كنيم. اين در حاليست كه در ايران چنين پژوهشي صورت نگرفته است.