دكتر حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از مهم‌ترين دلايل آلودگي هوا را خودروهاي فرسوده دانست و گفت: «براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود 250 هزار خودروي فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل خارج شوند اما به دليل نبود اعتبارات كافي، تاكنون فقط 25 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شدند.» دكتر شهرياري ادامه داد: «نبود توليت واحد و مشخص براي كاهش آلودگي هوا، نكته بسيار مهمي است و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت، كشور، بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محيط‌زيست از جمله دستگاه‌هايي هستند كه در امر كاهش آلودگي هوا دخيل هستند.» وي با بيان اينكه در حال حاضر بيشترين مسووليت، متوجه سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌شود، تاكيد كرد: «اين در حالي است كه استانداردسازي بنزين و گازوييل مربوط به وزارت نفت است و گازوييل‌ ما 10 برابر بيشتر از كشورهاي اروپايي آلودگي دارد.» دكتر شهرياري معاينه فني خودروها را يكي از موضوعات اساسي در كاهش آلودگي هوا برشمرد و خاطرنشان كرد: «معاينه فني خودرو نبايد فقط مربوط به روزهاي آلوده هوا باشد بلكه اين امر به طور مستمر بايد صورت گيرد.» به گزارش سلامتيران از وزارت بهداشت رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: «در حال حاضر تعداد اتومبيل‌ها نسبت به جمعيت، زياد نيست اما چون اتوبوسراني و همچنين مترو به اندازه كافي توسعه نيافته است، مردم از اتومبيل‌هاي شخصي استفاده مي‌كنند و دولت بايد حمايت و سرمايه‌گذاري بيشتري براي حمل و نقل عمومي داشته باشد.»