عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران خبر داد:
امكان درمان آسم و آلرژي به روش حساسيت زدايي

يک عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي با اعلام اين خبر گفت: روش حساسيت زدايي براي ريشه کن کردن بيماري هاي آسم و آلرژي و به منظور جلوگيري از درمان هاي غير علمي توسط افراد غير متخصص و سپردن آن به فوق تخصص هاي آسم وآلرژي موفقيت بيش از 80 درصد در مرکز طبي کودکان اجرايي مي شود.

دکتررسول نصيري، متخصص آسم وآلرژي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران اظهارداشت: حساسيت زدايي يکي ازحوزه هاي بسيار حساس در علم آلرژي است که ازابتداي قرن بيستم مورد توجه بوده است. روش ايمنوتراپي يا حساسيت زدايي ازطريق آشنايي با مکانيزم هاي ايجادکننده پاسخ هاي ايمني در بدن و در جهت ازبين بردن اين پاسخ ها بوجود آمده است که تنها متولي اجراي اين روش درماني، فوق تخصص هاي آلرژي در کشور هستند.

وي گفت: دراين روش عصاره اي ازعامل آلرژن را که مسئول ايجاد بيماري است به تدريج وارد بدن مي کنند تا سيستم ايمني فرد در مقابل عامل آلرژن حساسيت خود را ازدست دهد و علايم بيماري فرد بر طرف شود.

نصيري با بيان اينکه ميزان موفقيت درمان توسط ايمونوتراپي بالاي 70 تا 80 درصد است گفت: اين روش دررابطه با تمام بيماري هاي آلرژيک قابل استفاده نيست و تا به امروزدررابطه با بيماريهاي رينيت آلرژيک (آلرژي بيني)، اشکال آلرژيک آسم که تشديد آنها توسط آلرژن به اثبات رسيده باشد وموارد حساسيت به نيش زنبور و سايرحشرات خانواده زنبور کاربرد دارد.

وي در ادامه درتبيين اين روش گفت: انجام اين روش به منظور حساسيت زدايي در افراد مبتلا به بيماري هاي خودايمني مثل لوپوس يا بيماري هايي چون سرطان ها ممنوع است ودر زنان باردار چنانچه فرد قبل از بارداري تحت درمان با اين روش باشد در طول دوران بارداري مي‌تواند ادامه يابد ولي اگر بيماري در طول بارداري عارض شود درمان به بعد از اين دوران موکول مي شود.

وي همچنين افزود: اين روش خطرات بالقوه اي نيز دارد لذا اين درمان فقط در مورد افرادي که با درمان هاي مرسوم ازجمله اجتناب ازعامل آلرژن ودرمان دارويي علايم بيماري در آنان رفع نشود و افرادي که نيازمند درمان هاي دارويي با مقاديربالابراي کنترل اين بيماري باشند توصيه مي شود.

اين متخصص آسم وآلرژي با بيان اين که روش ايمونوتراپي فقط براي افراد بالاي پنج سال و زير 65 سال کاربرد دارد ادامه داد: در گذشته ارائه اين خدمات درماني به صورت موردي بوده واز اين به بعد به صورت نظام مند يک روز در ماه به صورت استاندارد وعلمي و زير نظر اساتيد فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکي تهران در اختيار مردم قرار مي گيرد از سويي اين درمان ممکن است نيازمند 3 تا 5 سال پيگيري باشد.

وي در پايان تصريح کرد: اين اقدام درماني يکي از روش هاي تعريف شده استاندارد علمي است که متولي آن بايد مراکز دانشگاهي و فوق تخصصين آلرژي باشند و به علت جلوگيري از درمان بيماران مبتلا به آلرژي توسط افراد فاقد صلاحيت که در بسياري موارد با آسيب هايي همراه است اين ضرورت احساس شد که اين اقدام درماني به گونه اي نظام مند در اين مرکز به عنوان اولين و بزرگترين مرکز تربيت دستيار فوق تخصصي آلرژي باليني ارايه شود تا درمان اين بيماران تحت نظر افراد متخصص آسم وآلرژي و داراي صلاحيت لازم صورت پذيرد.