ريه‎‎ طبيعي‎ در مبتلايان‎ به آسم‎ شديد !

واشنگتن‎‎ ـ مطالعات‎ جـديـد محـققـان علـوم‎ پزشكي‎ در زمينه‎ بـيمـاريهـاي‎‎ ريـوي نشـان‎ مي‎دهد برخلاف‎ انتظار, كودكان‎ مبتلا به‎ آسـم‎ شديد, عملكرد ريوي‎ طبيعي‎ دارند.
دكترجـوزف‎ اسپن‎ از مركز ملي‎ تحقيقات‎ بيمـاريـهـا در آمريكـا گفت‎: ما در بررسـي‎ كــه‎ بــر روي‎ گـروهـي‎ از كودكان‎ مبتلا به‎ انواع خـفيــف‎ , متـوسـط و شديد آسم‎‎‎ انجام داديم مشاهده‎ كـرديـم‎‎ كـه‎‎ كودكان‎ مبتلا به نوع شديد آسم , عملكرد ريوي‎ خوبي‎‎ دارنـد در حـالـي كـه‎ عقيـده‎‎ عموم‎ بر خلاف‎ آن‎ بوده است‎ .