آزمايش تنفس، روشي آسان براي تشخيص بيماري‌ها


پژوهشگران اعلام كردند، با آزمايش تنفس افراد مي‌توان با روشي بسيار كم‌هزينه هر نوع بيماري‌ را كه ممكن است به آن مبتلا باشيد، تشخيص داد.آنها مي‌گويند، تنفس انسان به طور بالقوه حاوي آثاري از بيش از 1000 تركيب گوناگون است، در حالي كه فقط در هواي سرد زمستان بخار آبي که از دهان خارج مي‌شود، قابل رويت است.گروهي از پژوهشگران به سرپرستي جون‌يي نشان داده‌اند كه يك تكنيك نوري براي شناسايي هم‌زمان مقادير اندكي از مولكول‌هاي گوناگون در تنفس، اين قابليت را دارد كه به وسيله‌اي سريع و كم هزينه براي تشخيص بيماري‌ها تبديل شود. اين پژوهش با همكاري پژوهشگران انستيتو مشترك ملي استانداردها و فناوري و دانشگاه كلورادو در بولدر صورت گرفته است.