استفاده از اسپری های شوینده بر سلامت کودکان تاثیر منفی می گذارند
استفاده از اسپری های شوینده بر سلامت کودکان تاثیر منفی می گذارند
استفاده بيش از حد از شوينده هاي شيميايي منجر به اختلالات تنفسي مي شود
استفاده بيش از حد از شوينده هاي شيميايي منجر به اختلالات تنفسي مي شود
بخارهای مواد شوینده سوزاننده اند
بخارهای مواد شوینده سوزاننده اند
گاز ناشي از شوينده‌ها عوارض تنفسي به دنبال دارد
گاز ناشي از شوينده‌ها عوارض تنفسي به دنبال دارد
زنان خانه‌دار مواظب ريه هاي خود باشند
گاز ناشي از شوينده‌ها عوارض تنفسي به دنبال دارد
قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شوينده موجب تخريب ريه‌ها مي‌شود
قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شوينده موجب تخريب ريه‌ها مي‌شود