در موارد زير مشاوره با متخصصين ژنتيك جهت جلوگيري از تولد نوزاد غير طبيعي توصيه مي شود:
• ازدواج فاميلي ، در صورت فقدان بيماري ارثي در هر كدام از خانواده طرفين، منعي براي ازدواج وجود ندارد ولي اين امر بايد به تاييد مشاوره ژنتيك برسد .
• ازدواج زن در سنين بالاتر از 35 سال
• چنانچه پس از ازدواج ، نوزاد غير طبيعي متولد شود قبل از اقدام به حاملگي بعدي بايستي مشاوره ژنتيك صورت گيرد
• در صورت وجود سابقه سقط هاي مكرر ( بدون فرزند طبيعي و زنده )
• سابقه فرزند غير طبيعي در خود يا بستگان نزديك