جدولی که معرفی می شود احتمال بروز سندرم داون را با سن مادر نمایش می دهد. از هر دو ستون سمت راست
و چپ می توانید استفاده کنید ولی اگر قرار باشد بفهمیم احتمال بروز این مشکل در نوزادی که بدنیا آمده است چقدر است بهتر است از ستون سمت راست استفاده شود. نیازی به دانستن سواد انگلیسی نیست جدول بخوبی گویاست

http://www.ds-health.com/risk.htm

سندروم داون - منگوليسم(مقالات)
سندروم داون - منگوليسم(مقالات)