روماتوئید آرترایتیس نوعی بیماری خود ایمنی است كه در آن فعالیت بیش از اندازه دستگاه ایمنی بدن باعث آسیب بافت های مفصلی و التهاب مفاصل می شود.

محققان دانشگاه نیوكسل در بررسی جدید خود ، دسته ای از سلول های ایمنی خون بیماران مبتلا به روماتوئید آرترایتیس ، موسوم به سلول های دندریتیك را از بدن آنان خارج كردند .

محققان در این بررسی ، این سلول های ایمنی را با استفاده از تركیبی از داروهای استروئیدی و ویتامین های مختلف تغییر دادند .

پژوهشگران در مرحله بعد ، این سلول ها را به درون مفصل مبتلای بیمار تزریق كردند .

به گفته محققان ، یافته های آزمایشگاهی آنان نشان می دهد ، این كار باعث تعدیل پاسخ دستگاه ایمنی و بهبود التهاب مفصلی می شود.

كارشناسان معتقدند ، در صورت اثبات نتایج این پژوهش با بررسی های گسترده تر ، تحول بزرگی در زمینه درمان بیماری روماتیسمی روماتوئید آرترایتیس ایجاد خواهد شد .