دکتر کشاورز متخصص تعذیه و استاد دانشگاه

مصاحبه ایسنا

دكتر كشاورز بیان كرد: برای رساندن ورزشكار به وزن خاص باید از ۱۵ روز قبل از مسابقه وی را تحت نظر متخصص تغذیه قرار داد و با اصول غذایی به نحوی كه ذخیره سازی بدن او كم نشود برای كاهش وزنش برنامه‌ریزی كرد. زیرا با روشهایی مثل سونا یا مصرف داروهای مدرن راندمان كاری ورزشكار كاهش می‌یابد؛ برای مثال یك ورزشكار ۷۰ كیلوگرمی هر ۵/۱ كیلو آبی كه از دست می‌دهد، ۲۰ درصد راندمان كاری‌اش كم می‌شود.